Dnia 27 kwietnia 2016 roku, odbyła się XIV Sesja Rady Gminy i po przyjęciu protokołu z obrad XIII Sesji Rady Gminy Pakosław, radni podjęli uchwały w sprawie:

- przyjęcia sprawozdania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu za 2015 rok oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu za rok 2015,
- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu za 2015 rok,
- wniesienia przez Gminę Pakosław wkładów do Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. z siedziba w Lesznie,
- zmiany uchwały Nr XIII/95/16 Rady Gminy Pakosław z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu,
- wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie gminy Pakosław,
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2018.
- zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

    Radni wysłuchali informacji Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz przyjęli sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

     Na koniec Sesji udzielono odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłaszane przez radnych i sołtysów obecnych na XIV Sesji Rady Gminy.

                                                                     Przewodniczący Rady Gminy
                                                                           /-/Mirosław Biechowiak