Gmina Pakosław dnia 29 marca 2023 roku ogłosiła przetarg na zadanie pn. „Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego w Gminie Pakosław w realizowanym projekcie Cyfrowa Gmina”. Przedmiot zadania obejmuje dostawę i wdrożenie Portalu umożliwiającego zdalną komunikację pomiędzy Urzędem Gminy a mieszkańcem i wspieranie wykonywania zadań publicznych na rzecz mieszkańców wraz z możliwością rezerwowania wizyt w Urzędzie.

     Zadanie jest współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. Dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych

     W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę zadania, którym została firma MADKOM Spółka Akcyjna z Gdyni. Zaoferowała ona wykonanie zadania za kwotę 134.683,77 zł. Umowę podpisano 16 maja 2023 r. a zadanie zrealizowane zostanie w terminie 90 dni od dnia podpisania umowy. 

 

SFINANSOWANO W RAMACH REAKCJI NA PANDEMIĘ COVID - 19

 

Martyna Pokładek