Gmina Pakosław w kwietniu 2022 roku złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wniosek o dofinansowanie zadania pod nazwą „Rozbudowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Pakosław” w naborze operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

   W ramach zadania zaplanowano wybudowanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do „Osiedla pod lasem” przy ulicy Podgórze w Pakosławiu oraz sieci wodociągowej i 3 zbiorników retencyjnych wraz z kanałem deszczowym i dodatkowym wyposażeniem przy ulicy Parkowej w Pakosławiu. Łącznie powstanie ponad 0,6 km sieci wodociągowej i ponad 1,10 km sieci kanalizacyjnej oraz zbiorniki retencyjne o objętości 518 m³.

   Po przeprowadzonej ocenie wniosków w dniu 22 marca 2023 roku Gmina Pakosław podpisała umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o przyznanie pomocy na kwotę 2.861.528,00 zł.

   W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrana została firma P.H.U. „CHOD-DRÓG” Andrzejewski Przemysław, która po negocjacjach zaoferowała wykonanie zadania za kwotę 2.500.590,00 zł. Przewidywana wartość dofinansowania po zmianie wyniesie 2.103.083,75 zł, w związku z czym pozostała część zostanie pokryta z wkładu własnego Gminy Pakosław tj. 397.506,25 zł. Dodatkowo Gmina odzyska VAT w kwocie 308.685,17 zł. Finalnie poniesione nakłady przez Gminę wyniosą 88.821,08 zł + nadzór inwestorski oraz koszty promocji projektu .

   Dnia 26 lipca 2023 roku podpisano umowę z wykonawcą. Planowany termin zakończenia zadania upływa 26 lipca 2024 roku.

 Galeria zdjęć: