W ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 Gmina Pakosław zleciła „przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa” w realizowanym projekcie „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w Urzędzie Gminy Pakosław.

   Diagnoza została przeprowadzona w dniu 10 października 2022r. przez Instytut Menadżerów Jakości z siedzibą w Krakowie, gdzie wydatek kwalifikowany w kwocie 3.217,80 zł został poniesiony ze środków dofinansowania.

 

            SFINANSOWANO W RAMACH REAKCJI NA PANDEMIĘ COVID - 19