W kwietniu 2022r. Gmina Pakosław złożyła wniosek o przyznanie pomocy na operację w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wniosek zawierał zadania związane z renowacją Stawu Górnego zlokalizowanego na terenie parku w Pakosławiu, odmuleniem rowu melioracyjnego w Pakosławiu oraz wykonaniem nasadzeń przydrożnych i śródpolnych w Ostrobudkach i Golejewie.

   Po przeprowadzonej ocenie wniosków w dniu 20.06.2023 r. podpisano umowę o przyznanie pomocy pomiędzy Gminą Pakosław a Województwem Wielkopolskim. Wartość złożonego projektu wynosi 95.093,94 zł z tego dofinansowanie 60.508,00zł. Pozostała część  zostanie pokryta z Budżetu Gminy w tym część z funduszu sołeckiego.

   Dnia 17.08.2023 r. została podpisana umowa z firmą Usługi Budowlano Ziemne Melioracyjne i Transportowe S.C. W.Woziński, M.Szeląg z Naratowa na wykonanie robót w zakresie renowacji Stawu Górnego zlokalizowanego na terenie parku w Pakosławiu oraz odmulenia rowu melioracyjnego. Wartość umowy wynosi 90.964,65 zł a zakres zadań obejmuje roboty ziemne na stawie: wykonanie opasek pojedynczych i podwójnych z kiszek faszynowych, plantowanie skarp i dna wykopów, obsianie skarp oraz mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego a także odmulenie rowu melioracyjnego w Pakosławiu. Planowany termin zakończenia robót upływa 15.11.2023 r.

   Umowa na wykonanie nasadzeń przydrożnych i śródpolnych w Ostrobudkach i Golejewie została podpisana dnia 23.08.2023 r.  z firmą Rekultywacja Terenów Zieleni „EKO-GREEN-GLOB” Henryk Kędzia. Wartość umowy wynosi 14.500,00 zł a prace obejmują wykonanie nasadzeń przydrożnych przy drodze gminnej w Ostrobudkach: 5 szt. lipy drobnolistnej oraz 5 szt. klonu zwyczajnego a także wykonanie nasadzeń śródpolnych w Golejewie: 10 szt. lipy drobnolistnej oraz 10 szt. klonu zwyczajnego

   Projekt „Zachowanie unikalnego dziedzictwa przyrodniczego na terenie Gminy Pakosław poprzez renowację zbiornika wodnego oraz wykonanie nasadzeń” był współfinansowany z budżetu Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.Galeria zdjęć: