W sierpniu 2023 r. Gmina Pakosław zakończyła realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. Uzyskane dofinansowanie zostało przeznaczone na przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz zakup oprogramowania do Elektronicznego Zarządzania Dokumentami i potrzebnego do jego obsługi sprzętu.

   W pierwszej kolejności - w październiku 2022 roku, w ramach realizowanego Projektu, została przeprowadzona diagnoza cyberbezpieczeństwa dla Urzędu Gminy Pakosław, którą wykonała firma Izabela Brzyska-Mazur Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości z Krakowa, za kwotę 3.271,80 zł.

   W kolejnym etapie - od maja do sierpnia 2023 r., firma MADKOM Spółka Akcyjna z Gdyni, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu na kwotę 134.683,77 zł, zrealizowała zadanie pn. Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego w Gminie Pakosław w realizowanym projekcie „Cyfrowa Gmina”. W ramach zadania zakupiono następujący sprzęt: serwer, macierz dyskową, skaner, czytnik kodów kreskowych, drukarkę kodów kreskowych, a ponadto wykonano usługi informatyczne w zakresie dostawy, wdrożenia, konserwacji i serwisu oprogramowania oraz wdrożenia, konserwacji i serwisu sprzętu informatycznego.

   Koszty kwalifikowalne całego projektu wyniosły łącznie 137.955,57 zł i w 100% zostały pokryte z otrzymanego dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.