W dniu 24 listopada 2022 roku Gmina Pakosław złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wniosek o udzielenie w 2023 roku dotacji na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Niedźwiadki, Zaorle oraz Sworowo.

   Po weryfikacji wniosku otrzymaliśmy dofinansowanie na jedną z trzech wnioskowanych dróg tj. drogę w Niedźwiadkach. Umowa o dofinansowanie została zawarta w dniu 27 kwietnia 2023 roku i opiewała na kwotę 147.000,00 zł.

   W lipcu 2023 roku Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę zmieniającą wysokość dofinansowania – w przypadku drogi w Niedźwiadkach dofinansowanie wzrosło o 173.750,00 zł tj. łączna kwota dofinansowania wynosi 320.750,00 zł.

   Pod koniec września został ogłoszony przetarg, w celu wyłonienia Wykonawcy na przebudowę istniejącej drogi gminnej na działce ewidencyjnej nr 39 obręb Niedźwiadki, na długości 380,00 m. W ramach inwestycji przewiduje się utwardzenie jezdni nawierzchnią
z kostki brukowej betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej. Jezdnia zostanie ograniczona opornikiem betonowym na ławie betonowej, a pobocza zostaną wzmocnione kruszywem granitowym, na łącznej powierzchni 326,30 m². Zaplanowano również odwodnienie drogi za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych do istniejących rowów drogowych oraz w tereny nieutwardzone działki.

   Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustalono na dzień 30 listopada 2023 roku.