Zarządzenie nr  WG.0050.61.2023

Wójta Gminy Pakosław

z dnia 18 października 2023 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu   programu współpracy Gminy Pakosław z organizacjami pozarządowymi i  podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie.

 

 

         Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym      (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz  § 4 uchwały Nr XXXVIII/259/10 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 września 2010 roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarządzam co następuje:

 

§ 1.  1.Zarządzam przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz

           podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o   

           działalności pożytku  publicznego i  o wolontariacie w przedmiocie projektu uchwały

           określającej Program współpracy Gminy Pakosław z organizacjami pozarządowymi i 

           innymi podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024, 

           którego treść stanowi zał. Nr 1 do Zarządzenia.

       2. Konsultacje przeprowadzane będą w formie formularza elektronicznego na stronie  

           internetowej Gminy Pakosław, którego wzór stanowi zał. Nr 2 do niniejszego  

           zarządzenia,

       3. Celem konsultacji jest zebranie opinii, uwag i propozycji od podmiotów 

           wymienionych w ust. 1 na temat proponowanych w projekcie uchwały zapisów.

§ 2. 1. Uwagi i propozycje do projektu Uchwały w formie o której mowa w § 1 ust.2 pkt 

           1 (formularz elektroniczny), należy składać z wykorzystaniem poczty elektronicznej na 

               adres pakoslaw@pakoslaw.pl.

           2. Konsultacje z wykorzystaniem formularza elektronicznego przeprowadzane będą

              w okresie od dnia 25.10.2023 r. do dnia 06.11.2023 r. do godz. 12:00

§ 3. 1. Zarządzenie o przeprowadzeniu  konsultacji oraz ogłoszenie o wynikach konsultacji  

            zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie 

            internetowej gminy www.pakoslaw.pl. 

       2. Po przeprowadzeniu konsultacji i rozpatrzeniu uwag projekt Programu współpracy 

    zostanie przedłożony Radzie Gminy Pakosław.

§ 4.  Wykonanie zarządzenia powierzam  Wojciechowi Walkowiakowi inspektorowi Referatu 

        Spraw Społecznych Urzędu Gminy Pakosław.

§ 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

WÓJT 

/-/Piotr SkrzypekZałączniki: