ZARZĄDZENIE NR WG.0050.65.2023

WÓJTA GMINY PAKOSŁAW

z dnia 09 listopada 2023 r.

 

w sprawie ustanowienia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego budynku użyteczności publicznej o funkcji rekreacyjno sportowej w Białymkale

 

Na podstawie art. 9a ust.1, art. 30 ust.2 pkt 3 i art. 50 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40 z późn.zm.) w zw. z art. 25 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), zarządzam, co następuje.

§ 1. Z uwagi na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochronę mienia, ustanawiam Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego budynku użyteczności publicznej o funkcji rekreacyjno – sportowej w Białymkale , o treści, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektorowi ds. funduszu sołeckiego, jednostek pomocniczych, administrowanie obiektami, gospodarowanie ZFŚS.

§ 3. Zarządzenie oprócz opublikowania na stronie internetowej Gminy Pakosław oraz na stronie BIP, będzie również zamieszczone na terenie świetlicy objętej monitoringiem.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 09.11.2023r.

 

WÓJT

/-/Piotr SkrzypekZałączniki: