Renowacja zbiornika wodnego, odnowa rowu i wykonanie nasadzeń na terenie Gminy Pakosław

   W połowie listopada zakończyła się realizacja zadania współfinansowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie pn. „Poprawa zasobów przyrodniczych na terenie Gminy Pakosław poprzez renowację zbiornika wodnego, odnowę rowu i wykonanie nasadzeń” zawierało prace związane z renowacją Stawu Górnego zlokalizowanego na terenie parku w Pakosławiu, odmuleniem rowu melioracyjnego w Pakosławiu na działce ewid. nr. 422 oraz wykonaniem nasadzeń przydrożnych i śródpolnych w Ostrobudkach i Golejewie.

   W kwietniu 2022 r. Gmina Pakosław złożyła wniosek o przyznanie pomocy na w/w zadanie, a w dniu 20 czerwca 2023 r. podpisano umowę o przyznanie pomocy pomiędzy Gminą Pakosław a Województwem Wielkopolskim. Wartość dofinansowania ze środków Województwa Wielkopolskiego wyniosła 60.508,00zł.

   Realizację zadania podzielono na dwie części.

   Dnia 17 sierpnia 2023 r. podpisana zosatała umowa z Wykonawcą - firmą Usługi Budowlano Ziemne Melioracyjne i Transportowe S.C. W. Woziński, M. Szeląg z Naratowa. Zakres prac wykonanych przez przedsiębiorstwo na Stawie Górnym obejmował: wykonanie opasek pojedynczych i podwójnych z kiszek faszynowych, plantowanie skarp i dna wykopów, obsianie skap oraz mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Firma odmuliła również rów melioracyjny w Pakosławiu na długości 650 m. Wartość umowy wyniosła 90.964,65 zł. Prace zakończyły się dnia 10 listopada 2023 r.

   Umowa na wykonanie nasadzeń przydrożnych i śródpolnych w Ostrobudkach i Golejewie została podpisana dnia 23 sierpnia 2023 r. z firmą Rekultywacja Terenów Zieleni "EKO-GREEN-GLOB" Henryk Kędzia. Wartość umowy wyniosła 14.500,00 zł. Prace obejmowały wykonanie następujących nasadzeń przydrożnych w Ostrobudkach: 5 szt. lipy drobnolistnej oraz 5 szt. klonu zwyczajnego, a także wykonanie nasadzeń w Golejewie: 10 szt. lipy drobnolistnej oraz 10 szt. klonu zwyczajnego. Prace zakończono dnia 16 listopada 2023 r.

   Całkowita wartość robót melioracyjnych i nasadzeń wyniosła 105.464,65 zł, w tym dofinansowanie 60.508,00 zł, fundusz sołecki 20.000,00 zł oraz budżet Gminy Pakosław 24.956,65 zł.

   Projekt "Poprawa zasobów przyrodniczych na terenie Gminy Pakosław poprzez renowację zbiornika wodnego, odnowę rowu i wykonanie nasadzeń" był współfinansowany z budżetu Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) LokalnEJ GrupY Działania Gościnna Wielkopolska w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

     

 

Martyna Pokładek

 Galeria zdjęć: