Radni Gminy Pakosław na XV Sesji Rady Gminy  w dniu 30 maja 2016 roku, podjęli uchwały w sprawie:

-zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Pakosław za 2015 rok:
- udzielania absolutorium Wójtowi Gminy za 2015 rok,
- przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Pakosław,
-aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pakosław na lata 2015-2020",
-nabycia nieruchomości położonych w Pakosławiu,
- udzielenia Powiatowi Rawickiemu pomocy finansowej w 2016 r
-zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2018.
- zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,

Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków nie została podjęta.

Pod koniec XV Sesji Rady Gminy, radni wysłuchali informacji Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz przyjęli sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

Na interpelacje i zapytania radnych udzielono odpowiedzi, po czym Przewodniczący Rady zamknął obrady.

Przewodniczący Rady
/-/Mirosław Biechowiak