Przypominamy, że zgodnie z Wojewódzkim Planem Kwalifikacji Wojskowej dla powiatu rawickiego kwalifikacja wojskowa odbywa się w dniach 2-22 kwiecień. Obowiązek stawiennictwa mają mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat życia oraz starsi o nieuregulowanym stosunku do obowiązku służby wojskowej, a także kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę
w celu uzyskania tych kwalifikacji. Osoby, które otrzymają lub otrzymały stosowne wezwania imienne zobowiązane są do stawienia się w wyznaczonym czasie i miejscu do Kwalifikacji Wojskowej przed Powiatową Komisją Lekarską w Rawiczu.

Przypominamy, że nieodebranie wezwania nie zwalnia od stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej, a sprawę roczników podlegających kwalifikacji wojskowej w 2024 r., reguluje wcześniej publikowane na naszej stronie i rozplakatowane na terenie gminy Pakosław Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r.

Prosimy o potraktowanie sprawy poważnie i przypominamy również, że od stawienia się do kwalifikacji wojskowej nie ma zwolnień, a przełożenie terminu w wyjątkowych przypadkach jest jedynie możliwe po uprzednim powiadomieniu Wójta Gminy Pakosław.

Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem, przed właściwą komisją lekarską lub szefem wojskowego centrum rekrutacji w określonym terminie i miejscu lub szefem wojskowego centrum rekrutacji w określonym terminie i miejscu albo nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, a także niezgłoszenie się
w określonym terminie i miejscu na wezwanie właściwych organów w sprawach dotyczących obowiązku obrony oraz odmowa poddania się badaniom lekarskim podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny (art. 681 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r.o obronie Ojczyzny)