W tym dniu radni podjęli uchwały w sprawie:
1)przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie wsi Sowy i Sworowo.
Obecna była delegacja z Sów, która na ręce Przewodniczącego Rady Gminy wręczyła protest mieszkańców  dot.nie wyrażenia zgody na budowę na terenie naszej miejscowosci fermy brojlerów.
2)nabycia nieruchomości położonej w Białymkale,
3)nabycia nieruchomości położonej w Niedźwiadkach,
4)nabycia nieruchomości położonej w Pakosławiu,
5)zatwierdzenia taryf za odprowadzanie ścieków z miejscowości Góreczki Wielkie, Białykał oraz z części miejscowości Zaorle, Sowy , Ostrobudki i Osiek,
6) wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Rawiczu na kadencję w latach 2016-2020,
7)udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu,
8)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakosław na lata 2015-2018,
9)zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.
10) wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Rawiczu na kadencję w latach 2016-2019.
Radni Gminy Pakosław wystosowali Apel do Posłów i Senatorów RP w sprawie odrzucenia zapisów projektu ustawy Prawo wodne , gdzie niektóre zadania mają zostać przekazane gminom. Wysłuchali informacji Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międysesyjnym, przejęli sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
Na koniec Sesji wysłuchano interpelacji i zapytań na które udzielono odpowiedzi.


Przewodniczący Rady
/-/Mirosław Biechowiak