Z uwagi na zmianę obowiązujących  przepisów  o odpadach oraz narastających  problemach, dotyczących zagospodarowania odpadów z folii pochodzenia rolniczego, informujemy o możliwości nawiązania kontaktu ze znaną na terenie naszej gminy firmą JOPEK Recykling  Fabianów ul.Przemysłowa 12, 63-330 Dobrzyca oferującą swoje usługi w niżej wymienionym zakresie:

Oferta firmy:

Odpady odbierane bezpłatnie:

- folie po balotach,

- worki po nawozach,

- opakowania typu big-bag,

- czyste odpady takie jak wiadra, bańki, beczki, skrzynki, rury PVC,

- bezbarwne folie stretch,

- makulaturę (sucha bez wtrąceń).

Odpady odbierane odpłatnie:

- folie z pryzm czarne i czarno-białe,

- folie po pieczarkach, ogórkach, pomidorach, truskawkach,

- folie z tuneli,

- siatka rolnicza,

- sznurek.

Cena wyżej wymienionych odpadów to 0,60 zł/kg.

 Istnieje możliwość dostarczenia odpadów do siedziby firmy (wówczas ponosi się wyłącznie opłatę za ilość oddanych  odpadów) lub możliwy jest odbiór i transport bezpośredni od klienta. W drugim przypadku klient pokrywa: koszt dojazdu (suma kilometrów od siedziby firmy do klienta i z powrotem, mnożona przez stawkę 5,00 zł brutto), opłatę za ilość oddanych odpadów (0,60 zł za 1kg) oraz opłatę w zależności od pojazdu:

1. Samochód z kontenerem 16 m3 -  koszt 280 zł brutto,

2. Samochód samozaładowczy - śmieciarka o pojemności 60 m3 - koszt 1000 zł brutto.

 

Przykład:

Zamawiający zgłasza chęć odbioru 16 m3 ~ od 3000kg – do 4000 kg z posesji zlokalizowanej np.w Pakosławiu.

Rozliczenie:

-  opłata za towar: 4.000 kg x 0,60 zł              = 2.400 zł

-  opłata za samochód z kontenerem 16 m3      =    280 zł

-  koszt dojazdu: 126 km x 5 zł                      =    630 zł

                                                        RAZEM:   3 310 zł      

                                  

           

Zamawiający ma możliwość zorganizowania większej ilości osób zainteresowanych odbiorem odpadów, co rozłoży koszt odbioru na wszystkie osoby.

Osoba zgłaszająca musi w dniu odbioru posiadać zgromadzoną kwotę oraz najpóźniej w dniu poprzedzającym odbiór podać dane umożliwiające wystawienie faktury VAT i karty odpadu.

Folie odbierane odpłatnie muszą być spakowane w worki typu big-bag i zostaną zważone wagą hakową bezpośrednio u każdego przekazującego odpad i rozliczane według ustalonej stawki za kg. telefon kontaktowy 667 429 619.

Odbiorem każdego rodzaju folii zajmuje się również firma P. Sobasik Długie Nowe 65 gm. Święciechowa nr tel. 663 748 871. Przedsiębiorca preferuje odbiór odpadów w swojej siedzibie. Koszt odbioru 1 tony w/w odpadów to 700zł.