Gmina Pakosław w dniu 6 czerwca 2016 roku, w związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Energia, Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1. Inwestycje w obszarze transportu miejskiego, złożyła projekt pn. Budowa infrastruktury rowerowej, jako alternatywy dla komunikacji samochodowej, między miejscowościami Pakosław i Sowy w gminie Pakosław wraz z budową energooszczędnego oświetlenia. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, w dniu 26 sierpnia 2016r. poinformował, że ocena formalna złożonego projektu zakończyła się wynikiem pozytywnym. Niestety ze względu na ograniczoną ilość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. działania, wniosek złożony przez Gminę Pakosław nie znalazł się na liście projektów przeznaczonych do realizacji.

14 lutego 2019r. do Urzędu Gminy wpłynęła wiadomość o ponownym zwiększeniu alokacji środków przeznaczonych na realizację przedmiotowego działania. Potwierdzeniem tej decyzji było przesłanie do Urzędu Gminy informacji o konieczności dostarczenia dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o przyznanie dofinansowania. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem tej dokumentacji, a następnie zostanie podpisana umowa. Dalszym krokiem będzie dokonanie aktualizacji harmonogramu realizacji zadania.

Na podstawie złożonego wniosku, Gmina Pakosław ubiega się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na budowę ścieżki pieszo – rowerowej łączącej miejscowości Pakosław i Sowy. Realizacja inwestycji ma polegać na budowie ścieżki pieszo – rowerowej od cmentarza w Pakosławiu, wzdłuż ul. Leśnej, następnie wzdłuż drogi powiatowej prowadzącej do Sów, aż do przystanku autobusowego w Sowach (przy sklepie spożywczo – przemysłowym). Łączna długość ścieżki ma wynieść ok. 2,83 km. Wraz ze ścieżką powstaną  elementy małej architektury oraz wybudowane będzie energooszczędne oświetlenie przy tej ścieżce w Pakosławiu, na odcinku od cmentarza do końca miejscowości.

Przemysław Turbański

 

http://pakoslaw.pl/news/w-1278/sciezka-oficjalnie-otwarta

Strona